Principals of KVM

Name  Year of Service
Smt. Kamalam Sethuraman 1966 - 1974
Smt Kamala Doraiswamy 1974 - 1977
Sri. T. Prabhakar 1977 - 1983
Sri. V. Raju Chettiyar 1983 - 1986
Sri. T. Prabhakar 1986 - 1993
Sri. K. A. Udupa 1993 - 1993
Smt. K. Dechy Achappa 1993 - 1996
Sri. S. Ayyappan Nair 1996 - 2005
Smt. Sushma Chaudhary 2006 - 2006
Sri. Dr. M. K. Krishnamurthy 2006 - 2008
Smt. V. Meenakshi 2008 - 2012
Sri. T. Prabhudas 2012 - 2015
Smt. Dr. Rubina M.R. I/C 2015 - 2016
Smt. Bhanumathy H.D 2016 - Present